วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายร่วมคณะศิษย์ มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566 แก่ 200 องค์กร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่”เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

162

วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย เป็นประธานในการส่งมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566 ให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ในเขตพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย และจังหวัดปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายบวร ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม จากกว่า 200 องค์กร เข้าร่วมงานฯ

  พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น นางสาวบุญจันทร์ บ่อไทย กรรมการมูลนิธิธรรมกาย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” กราบถวายพานธูปเทียนแพสักการะแด่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ต่อด้วยนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวถวายรายงานฯ ประธานสงฆ์ กล่าวให้โอวาท และนำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ปิดท้ายด้วย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานมูลนิธิธรรมกาย และคณะ ได้ร่วมกันส่งมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้กับองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” เป็นสาธารณสงเคราะห์

  พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “งานด้านสาธารณสงเคราะห์เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคณะสงฆ์ไทย ที่ได้รับการยอมรับ และประจักษ์ชัดในพันธะหน้าที่ และภารกิจของคณะสงฆ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อชุมชน และสังคมในภาพรวม อีกทั้งการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ยังถือเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์ และสังฆมณฑล เข้าไปช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะทำได้ ดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ในคราวส่งพระภิกษุสงฆ์เป็นพระธรรมทูตชุดแรกออกไปประกาศพระศาสนาว่า พระภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปตามจุดประสงค์ เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชน เพื่อการเสริมสร้างความสุขต่อปวงชน และเพื่อเมตตานุเคราะห์ต่อประชาชนชาวโลกทั้งปวง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานคติธรรมไว้ในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีใจความไว้ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตักเตือนพุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอ ธรรมทั้งปวงที่ทรงแสดงมาตลอด 45 พรรษาในพระชนมชีพ ล้วนสรุปลงที่ความไม่ประมาท อันเป็นอมตธรรม บุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัท ไม่ว่าหมู่ใดเหล่าใด จึงพึงใคร่ครวญอยู่เป็นนิตย์ว่าชีวิตของตนๆ ไม่ใช่ของที่ยั่งยืนแต่อย่างไร วัยย่อมหมดไปตามลำดับวัย  วันและคืนย่อมผ่านไป เมื่อมีชีวิต วัยแห่งชีวิตก็ร่นเข้ามา ด้วยเหตุผลนี้ บุคคลพึงบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อเกื้อกูลกันและกัน ด้วยการละคลายความเป็นตัวตนลงให้มากที่สุด ให้สมดังพระพุทธานุศาสนีที่ว่า ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ แปลความว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ควรเกื้อกูลกัน ดังนั้น วัดพระธรรมกาย มีความยินดีที่ได้มีโอกาส และมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจ ในการมุ่งมั่นทำความดีของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาศีลธรรมของเด็ก และเยาวชนให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นคนเก่งและดีของสังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป”

  นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “การส่งมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่องค์กรภาคีเครือข่ายบวร เป็นสาธารณสงเคราะห์ ดำเนินงานโดย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชน และภาคีเครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน พัฒนาศีลธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนเก่งและดี รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม และเพื่อขับเคลื่อนตามพันธกิจการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อนำไปสู่วิถีวัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข”

  ซึ่งนอกจากการมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 แก่องค์กรภาคีเครือข่ายบวร จำนวนกว่า 200 องค์กร เป็นสาธารณสงเคราะห์แล้ว วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ยังได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และภาคีเครือข่ายฯ จัดนิทรรศการความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG5 POWER” และเปิดตัวกิจกรรมการเรียนรู้ “พุทธประวัติ” ในยุคดิจิทัล ผ่านแว่น VR เข่าสู่โลกเสมือนจริง ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย