ประชาชนทำบุญตักบาตรพระ 1,091 รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

201

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ตลาดจัมโบ้ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มี “งานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 1,091 รูป กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจิตใจ มหาสังฆทานใหญ่เสริมสิริมงคลชีวิต บูชาพระคุณมารดาผู้มีพระคุณ ส่งแรงใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ”

โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ และมี ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นประธานฆราวาส ท่ามกลางคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานบุญมหากุศลโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด้านการดำเนินงานโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ได้ประสานความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย เครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นิติบุคคล รวมทั้งพุทธศาสนิกชนเจ้าภาพผู้ใจบุญผู้มีจิตเปี่ยมกุศล และได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดงานบุญพิธีฯ จากตลาดจัมโบ้

สำหรับงานทำบุญตักบาตรคณะสงฆ์ 1,091 รูป ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณีการทำบุญตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นฟูจิตใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยการทำบุญตำบลเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิต เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชน อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา รวมถึงได้สร้างบุญร่วมกัน ทำความดีเป็นกตัญญูบูชาแด่แม่และผู้มีพระคุณ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการทำบุญตักบาตรฯ ส่วนหนึ่งได้ถวายแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่มารับบิณฑบาต และข้าวสารอาหารแห้งพร้อมปัจจัยไทยธรรม อีกส่วนหนึ่งที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ได้มีการส่งมอบถวายเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคณะสงฆ์  323 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงประสบภัยความไม่สงบอยู่ เป็นการช่วยจุดประกายให้พุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเกิดความหวงแหนที่จะปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้คู่ชาติไทยตลอดไปอีกด้วย