53 ปี วัดพระธรรมกาย จัดมาฆบูชานานาชาติ ‘หล่อพระบรมพุทธเจ้า-จุดประทีปแสนดวง-ประชุมสงฆ์ 11 ประเทศ”ชู’โอวาทปาฎิโมกข์’สร้างสันติภาพโลก

0
524

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566ที่ผ่านมา พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เป็นวันมาฆบูชา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เมื่อครั้งพุทธกาล มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ได้แก่ 1)พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2)พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3)พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 4)วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หลักธรรมสำคัญที่พระบรมศาสดาได้แสดงแก่พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนั้นเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์

วันมาฆบูชาปีนี้ ครบ 53 ปี วัดพระธรรมกายจัดงาน 5 บุญใหญ่ ประกอบด้วย ภาคเช้าเวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรพระ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ ภาคสาย เวลา 09.30 น. เป็นการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และพิธีบูชาข้าวพระ ภาคบ่าย เวลา 14.05 น. พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ จากนั้น ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีปแสนดวง ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ สุดท้าย เป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร ให้ครบ 5,170,001,250 จบ ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ภายในงานได้รับความเมตาจากคณะพระเถระ และองค์กรพุทธนานาชาติร่วมงาน จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม อินโดนิเซีย จีน กัมพูชา บังกลาเทศ อินเดีย สิงคโปร์ ไต้หวัน สวีเดน และแมกซิโก อาทิ พระภัททันตะ กุมาระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์กรุงย่างกุ้ง, พระภัททันตะ เกสระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา, DR.HTIKE HTIKE ประธานสมาคม Myanmar Charity Buddha Sasana, คุณ Supriyadi อธิบดีกรมการศาสนา ประเทศอินโดนิเซีย, Mr Agus Jaya และ Mrs.Neneng ประธานสมาคมพุทธมหานิกายอินโดนิเซีย, Ven.Avayananda Mahathero (WAB) บังกลาเทศ, SANGHASENA Founder President of Mahabodhi International Meditation center Leh Ladakh India เป็นต้น

“มาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันครบรอบ 53 ปี วัดพระธรรมกาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้ยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด คือ 1)การไม่ทำบาปทั้งปวง 2)การทำกุศลให้ถึงพร้อม 3)การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ยังดำเนินตามวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร สำรวมระวังในศีลและพระปาติโมกข์ของตนเอง เป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การเลือกนั่งเลือกนอนในที่อันสงัด และการปรารภความเพียรในอธิจิตด้วยการทำสมาธิ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายใน และเป็นแนวทางสร้างสันติภาพโลกที่แท้จริง รวมทั้ง สงเคราะห์โลกด้วยการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 ในพื้นที่ 18 จังหวัดด้วย”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

สำหรับ พระบรมพุทธเจ้า เป็นพระนามอันหมายถึง พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ยุคแรกๆ ซึ่งในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎก ระบุว่า กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วนั้น มีมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ง่ายเลยที่จะนับว่ามีเท่านี้กัป เท่านั้นกัป อุปมาเหมือนเมล็ดทรายในมหาสมุทร ที่ไม่สามารถนับได้ว่ามีจำนวนเท่าใด (อ้างอิงจากคงคาสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ 16 สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค) ดังนั้นชาวพุทธจึงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าที่เคยอุบัติขึ้นมาแล้วมีมากมายนับนับไม่ถ้วน ประดุจจำนวนเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรที่นับไม่ได้ว่ามีจำนวนเท่านั้น เท่านี้