ไทย-เนปาล นำ’พุทธธรรม’กลับคืนสู่แดน’พุทธภูมิ’บวช’พุทธบุตร’ถวายเป็น ‘พุทธบูชา’ปีที่ 6

0
209

คณะสงฆ์เนปาลและพระธรรมทูตไทย-อินเดีย-เนปาล โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมกาย จัดโครงการบรรพชาสามเณร 1,250 รูป ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม พ.ศ.2567 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยมีพิธีบรรพชาในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิหารมายาเทวี (Mayadevi Temple) สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

การนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, พระธรรมะโสภณ ประธานคณะสงฆ์ เนปาล (Dhamma Sobhana, President of All Nepal Bhikkhu Sangha Association), พระศรีโพธิวิเทศ รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี, พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และคณะสงฆ์จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา เมียนมา และลาว ได้เมตตาเดินทางมาร่วมพิธีคล้องอังสะแด่นาคธรรมทายาท และได้รับเกียรติจาก คุณกัลปนา หริจัน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลวัฒนธรรม ลุมพินี (Mrs.Kalpana Harijan, Deputy Mayor Lumbini Cultural Municipality), คุณราเจซ ศากยะ กรรมการพัฒนาลุมพินี คุณ กยานิน ราย ซีเนียร์ (Gyanin Rai ) ผู้อำนวยการอาวุโส คณะกรรมการพัฒนาลุมพินี, คุณตีระตาร์ สักกายะ (Tirtha Shakya) ผู้แทนองค์การพุทธโลก, และคุณดีปัก สักกายะ ผู้แทนสมาคมวัดพุทธในเนปาล มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

การจัดบรรพชากุลบุตรชาวเนปาลนั้น จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรพุทธประเทศเนปาลและประเทศไทย ทั้งจากภาคราชการ เอกชน สมาคมต่าง ๆ กว่า 20 องค์กร ประกอบด้วย 1.Lumbini Development Trust (LDT) คณะกรรมการพัฒนาลุมพินี ประเทศเนปาล 2.Nepal Tourism Board การท่องเที่ยวประเทศเนปาล 3.Lalitpur Metropolitan เทศบาลเมือง ลลิตปูร์ ประเทศเนปาล 4.Boudha Bihar Sangha สมาคมวัดพุทธ ประเทศเนปาล 5.วัดไทยลุมพินี (Royal Thai Monastery, Lumbini) 6.World Alliance of Buddhist องค์การพุทธโลก (WAB) 7.Young Man’s Buddhist Association ยุวพุทธสมาคมประเทศเนปาล YMBA 8.Aksheswar Mahabihar วัดอเชสวน ประเทศเนปาล 9.Golden Temple วัดทอง 10.Dharmodaya Sabha, Kathmandu ธรรมสภาของ เถรวาท ของมหายาน และ วัชรยาน 11.Dharmasakchchha Sangha ชมรม ธรรมสังกัจฉา 12.Nepal Magar Boudha Service Society สมาคมพุทธชาวมะกัน 13.Metta volunteers ชมรมอาสาสมัครเมตตา 14.Nagbahal Tol Sudhar Samiti วัดนาคบาฮาล 15.Boudha Yuwa Kamiti สมาคมเยาวชนพุทธ 16.The Promised Land และ 17.เครือข่ายสื่อมวลชน (Media partner) Boddhi TV จึงทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสำเร็จได้ด้วยดี

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส หนึ่งในคณะทำงาน ได้กล่าวว่า “โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาล เป็นการนำพุทธธรรม กลับคืนสู่แดนพุทธภูมิ ด้วยการบวชพุทธบุตร ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีพระอาจารย์ถาวร ถาวโร พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล เป็นผู้ประสานงาน ในโครงการธรรมทายาทผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม จุดประทีป และเดินธรรมยาตรา เป็นการฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจผ่านกิจวัตรกิจกรรม เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวเนปาล ซึ่งเกิดในแดนพุทธภูมิที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ศึกษาพุทธธรรมคำสอน เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างศาสนาทายาท เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และแสดงให้เห็นว่า การทำงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตไทยในเนปาลนั้น มีขอบเขตกว้างขวาง มีความก้าวหน้า และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรพุทธทั้งในเนปาลและนานาชาติอีกด้วย”