เปิดงานสานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี

0
253

วันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนวัดบ่อทอง หมู่ 2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “สานพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี” โดยมี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวกาญจนา นิธีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อทอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานีและเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และชมรมบริหารงานบุคคลในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมพิธี
เนื่องจากในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มี “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงาน” ทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อลดการประสบอันตราย และโรคเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง โดยมีหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของเครือข่ายอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันนี้
เป็นวันครบรอบ 36 ปีของการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จึงร่วมกับเครือข่ายชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และชมรมบริหารงานบุคคลในจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการประสานพลังของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขึ้น โดยนำความรู้ ความสามารถ และศักยภาพความพร้อมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการพัฒนางานและขยายสู่สาธารณะ ณ โรงเรียนวัดบ่อทอง หมู่ที่ 2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ณ ทีนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

 1. แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 ทุน
 2. แจกอาหารและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 32 คน
 3. จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่
 4. การตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 5. ติดตั้งพัดลมติดผนัง จำนวน 9 ตัว
 6. การทาสีโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร อุปกรณ์และเครื่องเล่นสนาม
 7. ทำความสะอาดผนังอาคาร
 8. การอบรมให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนใกล้เคียงและอาสาสมัครแรงงานซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่าย ดังนี้
 9. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานปทุมธานี
 10. ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนวนคร
 11. ชมรมอุตสาหกรรมลาดหลุมแก้ว
 12. ชมรมบริหารงานบุคคลบางกะดี
 13. ชมรมบริหารงานบุคคลชายคลอง
 14. ชมรมบริหารบุคคลรังสิต
 15. ชมรมบริหารงานบุคคลนวนคร
 16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดหลุมแก้ว
 17. ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำกัด
 19. บริษัท โมเก้น (ประเทศไทย) จำกัด
 20. บริษัท ซีพี แรม จำกัด สาขาบ่อเงิน
 21. บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด
 22. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท กรีน สปอต จำกัด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่