เปิดงานสัมมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปทุมธานีเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้

0
274

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ห้องเอเวอร์กรีน จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดงานปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ หรือ PATHUM THANI SMART CITY การประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีอาจารย์ ณัฎฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดงานพร้อมผู้เข้าร่วมงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เทศบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจทั้งในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa

ภายในงานมีการแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับงานด้านสิ่งทอ เครื่องลดความชิ้นเมล็ดข้าวเปลือก สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.มานพ แย้มแฟง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนวัตกรรมการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงแข็งประสิทธิภาพสูง โดยนายอภิสิทธิ์ เหมือนเมือง นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาจารย์ ณัฎฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า โครงการการประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ปทุมธานีสมาร์ทซิตี้ 2023 จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะได้รับการประกาศเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ การจัดงานการร่วมตัวกันของหน่วยงานท้องถิ่น บริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง องคการบริหารส่วนตำบลเครือข่ายของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และที่สำคัญในงานนี้มีการเขียนโปรเจคหรือนำโปรเจคแต่ละท้องถิ่นต้องการเพื่อนำไปใช้กับงบประมาณให้คำปรึกษาชุมชน ส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมกับภาคเอกชนที่ใช้กับเมืองสมาร์ทซิตี้และการแสดงของมหาวิทยาลัยฯที่เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีฯ ที่สามารถเกื้อหนุนชุมชนสิ่งเป็นอัจฉริยะสิ่งใหม่แก่ชุมชนให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้องค์ความรู้เมืองอัจฉริยะนำไปพัฒนาในชุมชน ตลาด การเกษตร และยกระดับสร้างรายได้ให้หมู่บ้านเล็กๆ ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด หวังว่าผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้องค์ความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองหรือท้องถิ่นตัวเองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์