วันนี้ (4 กันยายน พ.ศ.2565) เวลา 08.30 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานโครงการมหกรรมสุขภาพ “คนคลองหลวงสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” กิจกรรมที่ 2 เรื่อง อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร พร้อมรับสมุดสุขภาพ และแว่นสายตายาว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพในกิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ภายในงานฯ ได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง เป็นประธานฆราวาส โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองหลวง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ นั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการดูแลสุขภาพ และการปรับพฤติกรรมเสี่ยงให้เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคต้อกระจก รวมถึงส่งต่อกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มสงสัยรายใหม่ ให้ได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามสิทธิประโยชน์ และเสริมสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพระดับชุมชน

​ โดยกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การบรรยายธรรม “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” และแนะนำการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนา การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “อาหารเป็นยาหรือยาเป็นอาหาร” กิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัด และการให้คำปรึกษาเรื่องผลตรวจสุขภาพแก่ประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์

นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง กล่าวว่า “ความสุขที่สุดในชีวิตประการหนึ่งของคนเรา คือ การมีสุขภาพที่ดี ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีจิตใจที่ผ่องใสมีความสุข แต่ด้วยรูปแบบ และวิถีชีวิตประจำวันอันเร่งรีบ ทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลเอาใจใส่สุขภาพทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อการดำเนินชีวิตได้ การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของศาสนา จึงเป็นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จิตใจเข้มแข็งมีพลัง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการฯ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และปรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตัวเอง ขอกราบขอบคุณคณะสงฆ์ และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 2 กิจกรรมอย่างดียิ่ง ทั้งด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานเพื่อคนคลองหลวงสุขภาพดีชีวีเป็นสุข”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่