เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ 1 วัด 1 รูปสร้างทักษะ-ดูแลพระอาพาธ

0
716

วันที่  1 พฤษภาคม 2566  ที่วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการอบรม ” พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องโอกาสพระชนมายุ 8 รอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีพระเถรานุเถระในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 65 วัดเข้ารับการอบรมในโครงการพระบริบาลภิกษุไข้ฯ เพื่อถวายความรู้พระภิกษุให้มีความสามารถในการปฐมพยาบาลและดูแลพระภิกษุอาพาธให้ได้อย่างน้อย 1 รูป ต่อ 1 วัดตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง เบญจวรรณ พูนธนานิวัฒน์กุล ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก กล่าวว่าโครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป เป็นนโยบายอธิการท่านวิชัย เทียนถาวร สถาบันพระบรมราชชนกและสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสพระชนมายุ 8 รอบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งท่านให้นโยบายวิทยาลัยฯ ในสังกัดทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาล 30 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  วิทยาลัยอภัยภูเบศร วิทยาลัยการสาธารณสุขศรินทร 7 แห่ง รวมแล้ว 39 แห่ง ซึ่งแต่ละวิทยาลัยฯ ให้มีการจัดอบรมทั้งหมด 240 รูปรับโควต้าไปวิทยาลัยละ 2 จังหวัด และได้จัดอบรมไปแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 รุ่น ที่จังหวัดปทุมธานีอีก 1 รุ่น เพื่อถวายความรู้ให้กับพระภิกษุสงฆ์เพื่อที่ท่านจะได้ปฐมพยาบาลพระ ผู้ป่วยอาพาธด้วยกันตลอดจนแนวทางการดูแลสุขภาพของท่าน ในเรื่องของการดูแลตัวเอง การดูแลผู้สูงวัย พระผู้ป่วยอาพาธ และการทำ CPR การปฐมพยาบาลฮีทสโตรก การบริหารร่างกาย การใช้ยา โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยทั้งหมด นอกจากนี้เรายังผนวกหลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.หลักสูตร 35 ชั่วโมงของศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีกรมอนามัย

พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) กล่าวว่า เจริญพร อาตมาพระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี เจ้าคณะตำบลคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้จัดทำโครงการการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ซึ่งมีพระภิกษุเข้ารับการอบรมเฉพาะจังหวัดปทุมธานี 65 รูป 65 วัด เป็นตัวแทนของตำบล 30 กว่าตำบล เป็นตัวแทนวัด จำนวน 170 วัด เพราะฉะนั้นในโครงการนี้ก็จะนำพระภิกษุที่เป็นตัวแทนของวัดเข้าสู่หลักสูตรตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 จัดเป็นรุ่นที่ 1 การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวัดในเขตตำบลคูคต และตำบลต่างๆ จากวิทยากรสถาบันพระบรมาราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและเมื่ออบรมแล้ว ทำให้พระภิกษุที่อยู่วัดแต่ละวัดนั้นเมื่อกลับไปวัดก็จะได้ดูแลเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพจิตของพระภิกษุไข้ พระภิกษุผู้ที่มีอายุพรรษาการมากที่อยู่ในวัดอารามต่างๆ อาตมาขอชื่นชมแสดงความยินดีกับโครงการนี้และทำให้พระภิกษุเหล่านั้นได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้อุปัฏฐากดูแล  

“ในการจัดอบรมในครั้งนี้ 3 ประการ คือ1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ2. เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3.เพื่อให้พระภิกษุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการบริบาลพระภิกษุไข้จึงขออนุโมทนาเจริญพรฯ เจ้าคณะตำบลคูคตกล่าว”