เครือข่าย“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(3 มิถุนายน 2567)ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

0
93

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระธรรมรัตนาภรณ์ วัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดสด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 3 มิถุนายน 2567 ) ซึ่งมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นประธานสงฆ์ และนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ นอกจากนี้ ยังมีนายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

ซึ่งตลอดพิธีกรรมมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meeting, Facebook Live, Youtube จากศูนย์กลางพิธีส่วนกลาง ณ วัดสายสุวพรรณ ไปยังหน่วยจัดกิจกรรมของเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ทั่วประเทศ ให้ได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ สร้างความดี ด้วยการอาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเครื่องไทยธรรม และรับพรพระ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 3 มิถุนายน 2567 ) โดยพร้อมเพรียงกัน

พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กล่าวช่วงนำเจริญจิตตภาวนาตอนหนึ่งว่า “ขอให้ทุกรูปทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีอันเกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือเป็นสมานฉันท์ในการพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสถิตสถาพรของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั้งปวง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขออำนาจคุณแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลรักษา ให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากอุปัทวันตรายใดๆ ทั้งปวง พระเกียรติยศเพิ่มพูนเกริกไกรแผ่ไพศาล สถิตยิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าของสังฆมณฑล และผองพสกนิกรไทยตราบกาลนิรันดร์”

สำหรับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ดำเนินการตามระเบียบมหาเถรสมาคม ด้วยการประสานความร่วมมือดำเนินงานของมหาเถรสมาคม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม, กรมอนามัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด มีเป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรม และองค์ความรู้ 5ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 5 ปีที่ผ่านมา มีวัด และองค์กรภาคีความร่วมมือร่วมดำเนินงานโครงการฯ จำนวนรวมกว่า 25,000 วัดทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้ได้เข้าสู่การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ ระยะที่ 2 เน้นขยายผลจากวัด ไปสู่สถานศึกษา และชุมชน ร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ยังได้กำหนดแผนการดำเนินงาน และปฏิทินการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ครั้ง โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.wat3579.com