องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำลังกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดตัวนิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์ ”สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนชวนทดลองสวมบทบาทอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพร้อมเป็นฟันเฟืองในการพัฒนากำลังคนและประเทศต่อไป ในอนาคต ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆ ที่มีความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงมีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้นอกตำรา ทำให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างสะดวกและทั่วถึง สำหรับนิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” ที่จัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช เกิดจากเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี”

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เข้าชมสามารถมาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ อพวช. ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ขึ้นและถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด Explore ,Enjoy and Inspire โดยให้ผู้ชมเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ พัฒนาทักษะสู่อาชีพแห่งอนาคต ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายและได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนานิทรรศการ “DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” ชุดนี้ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเกิดความเข้าใจและสนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ความเตรียมพร้อมและค้นหาข้อมูลทางด้านอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในด้านการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ทางด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัยปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมจึงได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ถือเป็นการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดความร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชื่อ“จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขึ้น นับว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เปิดมุมมองใหม่กับประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยได้มีองค์ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต สำหรับนิทรรศการDATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ด้านอาชีพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์สร้างพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคต

 ขณะที่คุณเพียงฤทัย ศิวารัตน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันข้อมูลทั่วโลกกำลังมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าให้กับข้อมูลปริมาณมหาศาลนี้และในฐานะที่ซีเกทเป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตโซลูชั่นส์สำหรับการบริหารและจัดเก็บข้อมูลเราเล็งเห็นความสำคัญของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งถือเป็นอาชีพแห่งอนาคตที่จะมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ โดยการสนับสนุนนิทรรศการในครั้งนี้สอดคล้องกับความพยายามของซีเกทที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้าน STEM ให้กับเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” สำหรับผู้เข้าชมที่สนใจชมนิทรรศการ“DATA SCIENTIST นักแปลงข้อมูลสู่กลยุทธ์” สามารถเข้าชมได้ที่ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” อุทยานการเรียนรู้สิรินธร เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาเปิดให้บริการทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NSM Science Square at Korat และสอบถามหรือจองเข้าชม โทร. 024422 5098

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่