สันติศึกษามหาจุฬาร่วมกับเครือข่ายสันติภาพ จัดงานสันติภาพสากลมุ่งสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคมมอบรางวัลบุคคลองค์กรต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ

0
106

วันที่ 23 กันยายน 2566 หลักสูตรสันติศึกษาภาคไทย ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษาภาคอินเตอร์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษาจากทั่วประเทศ จัดงานวันสันติภาพสากลขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อ “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในมิติต่างๆ ทั้งกายภาพ พฤติภาพ จิตตภาพ และปัญญาภาพ

ซึ่งสอดรับกับนายกรัฐมนตรีไทยมุ่งมั่นดำเนินบทบาทนำอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly Hall) ชั้น 2 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว. กค. กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ในหัวข้อ Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress and sustainability for all ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญเรื่อง สันติภาพ มนุษย์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก เพื่ออนาคตร่วมกัน (Investing in peace, people, and planet for our common future) https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72527

พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวถวายรายงานในการจัดงานสันติภาพสากลโดยมุ่งการเสริมสร้างสังคมสันติสุขและไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมมอบรางวัลบุคคลและองค์กรด้านการขับเคลื่อนสันติภาพ โดยรับความเมตตายิ่งจากพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานวันสันติภาพสากลพร้อมมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ประกอบด้วย 1)โล่เชิดชูเกียรติลมหายใจแห่งสันติภาพ ประเภทบุคคล 2)โล่เชิดชูเกียรติลมหายใจแห่งสันติภาพ ประเภทองค์กร 3)โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา 4)โล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น 5)เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น 6)เกียรติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 7)เกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดบูทนิทรรศการงานวันสันติภาพ 8)เกียรติบัตรผู้สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกงานวันสันติภาพ

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวประเด็นสำคัญว่า ขอบคุณเครือข่ายสันติภาพทุกท่านในการสร้าง ประกอบ สถาบันพระปกเกล้า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักกิจการยุติธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้น จึงขอเปิดงานสันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม ซึ่งมีสาส์นจาก UN โดย Dr. Thamana Lekprichakul

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่