ที่หัองประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีซรีสอร์ท หัวหิน วันที่ 12 มิ.ย.65ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 12 โดยบรรยายพิเศษตอนหนึ่งถึงความคาดหวังให้นักศึกษาซึบซับความเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เรียกว่า KPI DNA ด้วยความผูกพันและตระหนักรู้ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นพลังสมองที่ทรงคุณค่า คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงคนอื่นเสมอ

สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สสสส.12 ได้ดำเนินการขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 นำเสนอประเด็น “การศึกษาความขัดแย้งของการจัดสรรทรัพยากร : กรณีศึกษาวัคซีนโควิด-19” กลุ่ม 2 นำเสนอประเด็น “ถอดบทเรียน เครื่องมืออันทรงพลัง “โมเดล 11 ขั้นตอน ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” กลุ่ม 3 นำเสนอประเด็นถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านพื้นที่ทำกินและด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : สบขุ่นโมเดล กลุ่ม 4 นำเสนอประเด็น ศึกษากลไกการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกระบวนการหนุนเสริมการเจรจาสันติภาพ : บทเรียนการขับเคลื่อนจากพื้นที่ กลุ่ม 5 นำเสนอประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับสัมพันธ์ภาพใหม่ของชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ อาทิ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล , ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ,อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่