วันที่ 16 มิถุนายน ที่ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นำโดยนายสุรพล เตียวตระกูล นายกเทศมนตรีเมืองพิจิตร ประธานกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการ และที่ปรึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากเทศบาลต่างๆ และผู้ทรงคุณวุฒิจากวิชาชีพอื่นๆ เข้ารับฟัง ในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดหัวข้อการบรรยายให้กับผู้เข้าสัมมนา ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลทุกระดับ” จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น “ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการบริหารงานเทศบาล” โดยดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผอ.สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล-DDTI

“บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบที่มีผลต่อสุขภาพ” โดย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ “การพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลเมืองตามเกณฑ์ประเมิน LPA เทศบาลทุกระดับ”โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในเทศบาล”โดยสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และ “สสส.ยุคใหม่กับบทบาทกุ้นส่วนสร้างเสริมสุขภาพกับท้องถิ่น” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ดร.อุดมธิปก บรรยายในตอนหนึ่งว่า เทศบาลทั่วประเทศต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีบทลงโทษ ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

เนื่องจากภารกิจของเทศบาลมีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้านโครงสร้าง ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตชีวิต ด้านจัดการระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้นจึงมีผลต่อบทบาทและหน้าที่หน่วยงานภายในของเทศบาล ต่อการปฏิบัติตาม PDPA ได้แก่ งานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลของเทศบาล งานการคลัง งานทะเบียน งานบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม งานการศึกษา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละงานดังกล่าวมีความสำคัญ ที่เทศบาลทุกแห่งจะต้องจัดการให้สอดคล้องกับ PDPA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่