วัดราชบัณนะวิหาร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดบวชสามเณรบังกลาเทศ 500 รูป ปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน

127

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 วัดราชบัณนะวิหาร ประเทศบังกลาเทศ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณร 500 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณร ครัังที่ 3 ณ วัดปันชารี สันติปูร์ อรัญกุฏิ เมืองคาร์กาชารี ประเทศบังกลาเทศ โดยได้รับความเมตตาจากพระศาสนรักขิตตะ มหาเถโร เจ้าอาวาสวัดปันชารี สันติปูร์ อรัญกุฏิ เป็นพระอุปัชฌาย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเครือวัดราชบัณนะวิหาร พระอาจารย์สมาน ฐานสโม และคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีคล้องอังสะให้กับธรรมทายาท

พิธีเริ่มในภาคเช้า โดยธรรมทายาทประกอบพิธีเวียนประทักษิณ ต่อด้วย พิธีขอขมา มอบผ้าไตร และคล้องอังสะ จากนั้นภาคบ่าย เป็นพิธีบรรพชาสามเณร ซึ่งภายในพิธีมีคณะญาติผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีด้วยความศรัทธา และปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่ว่างเว้นการจัดโครงการบรรพชามานานกว่า 3 ปี การจัดบรรพชาครั้งนี้นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับบังกลาเทศ

“โครงการบรรพชาสามเณร ประเทศบังกลาเทศ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างวัดราชบัณนะวิหาร ประเทศบังกลาเทศ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ วัดปันชารี สันติปูร์ อรัญกุฏิ เมืองคาร์กาชารี ประเทศบังกลาเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ ให้เจริญรุ่งเรื่อง นำพาสันติสุขให้แผ่ขยายไปทั่วทั้งบังกลาเทศ และทั่วโลกสืบต่อไป โดยสามเณร 500 รูปในโครงการดังกล่าว ได้มีโอกาสในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยหลักปฏิบัติความดีสากล UG5 ได้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ฝึกจิตใจให้ผ่องใส และได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และฟื้นฟูเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ต่อไป” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว