วัดพระธรรมกาย ร่วมบุญกฐินเวียดนามเชื่อม”พุทธสัมพันธไมตรี”สร้างสามัคคีสงฆ์

0
470

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และพระพรชัย พลวธมฺโม,ดร. ประธานองค์การพุทธโลก เป็นผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ถวายปัจจัยร่วมทอดกฐิน ณ วัดโฝมินห์ (Pho Minh) หรือ วัดวิชชาวัฒนาวิหาร เขตก่อวัป นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นวัดพุทธเถรวาท ฝ่ายเวียดนาม โดยมีพระธรรมาจารย์ทิก เถี่ยน เติม (กุสลจิตฺโต) (Most Ven. Dr. Thich Thien Tam) รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha), เจ้าอาวาสวัดโฝมินห์ เป็นประธานสงฆ์รับถวาย โดยท่านได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งใจในหลวงพ่อธัมมชโย และคณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกาย ที่มาถวายปัจจัยร่วมบุญบริวารกฐินกับวัดโฝมินห์ และอำนวยอวยพรให้มีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยในปีนี้ พระผาเหล็ก ยติสกฺโก พระภิกษุชาวไทยจากวัดพระธรรมกาย ที่จำพรรษาที่วัด เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เป็นองค์รับกฐิน

นอกจากนี้ พระธรรมาจารย์ทิก เถี่ยน เติม ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ให้เจ้าภาพสาธุชนที่มาร่วมงานได้บุญเยอะ ๆ ปัจจัยที่ได้จะนำไปทำนุบำรุงวัดวาอาราม และนอกจากมาทำบุญทำทานแล้ว ให้ความสำคัญในการปฏิบัติธรรม โดยยกบท “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ว่า มีหลักธรรมสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ สามัคคี อริยสัจจะ ภาวนา และปัจจัย นั่นคือ 1.สามัคคี ไม่ตึง ไม่หย่อน เดินสายกลาง เกิดความสามัคคี ทำให้พุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังพุทธพจน์ที่ว่า ‘สุขาสังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคี นำมาซึ่งความสุข’

2.อริยสัจจะ ในการมาวัด นอกจากมาทำบุญแล้ว ถ้าไม่เข้าใจอริยสัจ เหมือนได้บุญไม่เต็มที่ เพราะตลอด 45 พรรษา ของพระพุทธเจ้า ท่านตรัสถึงความจริง เรื่องทุกข์ กับสาเหตุแห่งทุกข์ 3.ภาวนา เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าสวดมนต์ ถือศีล แต่ไม่ภาวนา บุญก็ลดไป พระพุทธเจ้า บรรลุธรรมด้วยการภาวนา ดังนั้นให้ทำ ทั้งกายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา ปัญญาภาวนา 4.ปัจจยะ เพราะมีสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ถ้ามองทุกอย่างตามความเป็นจริง ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นเหตุธรรม ถ้าเข้าใจ จะไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด ดังนั้น ให้ทุกคนหมั่นศึกษาหลัก สามัคคี อริยสัจจะ ภาวนา และปัจจยะ ให้ยิ่งๆขึ้นไป”

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส กล่าวว่า “บุญครั้งนี้ ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ตั้งใจมาถวายปัจจัยเป็นบริวารกฐิน ณ วัดโฝมินห์ เพื่อบูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และสร้างพุทธสัมพันธไมตรีระหว่างคณะสงฆ์เถรวาททั้งสองประเทศ ทั้งเวียดนามและไทย เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะสงฆ์ สมกับคำขวัญที่หลวงพ่อธัมมชโย ให้ไว้ว่า ‘พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว’ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกตราบนานเท่านาน”

ทั้งนี้ วัดโฝมินห์ มีกิจกรรมร่วมกับวัดพระธรรมกายหลายวาระ อาทิ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย นำคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยธรรมและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐาน ณ วัดโฝ่มินห์, วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 พระธรรมาจารย์ ทิก เถี่ยน เติม รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม และเจ้าอาวาสวัดโฝมินห์ ประเทศเวียดนาม ถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ แด่หลวงพ่อธัมมชโย ในฐานะมีผลงานดีเด่นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก