วัดพระธรรมกาย ร่วมกับกว่า 20 องค์กรพุทธไทย-เนปาล แถลงข่าวบวชเณร 500 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ดินแดนประสูติ ประเทศเนปาล

0
665

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ที่วัดอเชสวอร์ มหาวิหาร ประเทศเนปาล คณะผู้แทนพระธรรมทูตไทย เเละคณะสงฆ์เนปาล องค์กรพุทธไทย, เนปาล กว่า 20 องค์กร วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว โครงการบรรพชาสามเณร 500 รูป ประเทศเนปาล ถวายเป็นพุทธบูชา ระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2566 ณ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล ภายในงานแถลงข่าวได้รับความเมตตาจากผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ร่วมแถลงข่าว อาทิ พระถาวร ถาวโร ผู้แทนคณะพระธรรมทูตไทย-เนปาล วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย พระธรรมะคุปตะ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเนปาล คุณตีระตาร์ สักกายะ ผู้แทนองค์การพุทธโลก คุณราเจช สักกายะ คณะกรรมการพัฒนาลุมพินี และคุณดีปัก สักกายะ ผู้แทนสมาคมวัดพุทธในเนปาล อีกทั้งองค์กรพุทธกว่า 20 องค์กรเข้าร่วมงาน

พระถาวร พระถาวร ถาวโร ผู้แทนคณะพระธรรมทูตไทย-เนปาล และมูลนิธิธรรมกาย กล่าวถึงความสำคัญของการจัดโครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ว่า พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เผยแผ่ไปยังประเทศไทย ให้ชาวไทยได้เข้าใจ ได้รู้ถึงความเป็นจริงของชีวิต มหาบุรุษผู้ซึ่งสละทรัพย์สมบัติ สละทุกสิ่งในชีวิตอันเพียบพร้อม เพื่อออกบวช และได้ตรัสรู้ธรรม เป็นประทีปส่องสว่างนำทาง ให้กับชาวโลก มหาบุรุษผู้นั้น เลือกที่จะประสูติที่นี่ โลกกว้างใหญ่ไพศาล แต่เนปาล คือสถานที่รองรับการประสูติของพระพุทธองค์ นี่คือเหตุผล ที่พวกเราได้เดินทางมาที่นี่ หากไม่มีเนปาล ก็ไม่มีการบังเกิดขึ้นของกายมหาบุรุษ ไม่มีการตรัสรู้ธรรม ไม่มีพระธรรมคำสอน และมนุษย์คงใช้ชีวิตอย่างไร้เข้มทิศเรื่อยไป

“ด้วยพระคุณอันไม่มีประมาณดั่งที่กล่าวมา พวกเราในฐานะคนแดนไกล จึงขอโอกาสมาแทนคุณแผ่นดินที่เป็นต้นกำเนิดของความรู้อันยิ่งใหญ่ ด้วยสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างคือ การออกบวชเรียนรู้ธรรมะ ด้วยการจัดโครงการบรรพชา เพื่อนำประเพณีอันดีงามที่พวกเราได้รับ และรับรู้แล้วว่า มันคือสิ่งที่วิเศษเพียงใด คืนสู่เนปาลอันเป็นถิ่นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา และสืบทอดพระธรรมคำสอนให้คงอยู่ในดินแดนแห่งนี้สืบไป” พระถาวรกล่าว

โครงการบรรพชา 500 รูป ประเทศเนปาล ถวายเป็นพุทธบูชา จัดขึ้นโดยความมือระหว่างองค์กรพุทธไทย และเนปาล ประกอบด้วย 1.Lumbini Development trust คณะกรรมการพัฒนาลุมพินี ประเทศเนปาล 2.Nepal Tourism Board การท่องเที่ยวประเทศเนปาล 3.Lalitpur Metropolitan เทศบาลเมือง ลลิตปูร์ ประเทศเนปาล 4.Boudha Bihar Sangha สมาคมวัดพุทธ ประเทศเนปาล 5. Dhammakaya Temple and Dhammakaya Foundation วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ประเทศไทย 6.World Alliance Of Buddhist องค์การพุทธโลก (WAB) 7.Youn Man Buddhist Association ยุวพุทธสมาคมประเทศเนปาล YMBA 8.Aksheswar Mahabihar วัดอเชสวน ประเทศเนปาล

9.Golden Tample วัดทอง 10. Dharmodaya Sabha ธรรมสภาของ เถรวาท ของมหายาน และ วัชรยาน 11.Dharmasakchchha Sangha ชมรม ธรรมสังกัจฉา 12.Nepal Magar Boudha Service Society สมาคมพุทธชาวมะกัน 13.Metta volunteers ชมรมอาสาสมัครเมตตา 14.Nagbahal Tol Sudhar Samiti วัดนาคบาฮาล 15.Boudha Yuwa Kamiti สมาคมเยาวชนพุทธ และ Media partner 2 แห่ง 1.Nepa TV และ 2.Boddhi TV

ทั้งนี้ โครงการมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2566 ณ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล โดยในวันที่ 11 มี.ค. 66 เป็นพิธีตัดปอยผม แห่นาค ณ นาคบาฮาล เมืองปาตัน และวันที่ 16 มี.ค.66 มีพิธีบรรพชา ณ มหามายาเทวี สวนลุมพินี จากนั้น สามเณรเข้ารับการอบรม ณ สวนลุมพินี จนถึง 31 มี.ค. 66 ผู้สนใจมีจิตศรัทธาร่วมกับโครงการสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย 1521202087 ระบุโครงการ บวชเนปาล หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 976-169-3447