วัดพระธรรมกาย บูรณาการบวช 3 ประเทศ กว่า 5,000 รูป สร้างศาสนทายาท-สืบอายุพระพุทธศาสนา

0
593

วันที่1 ธ.ค. 65 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยถึงโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 ว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกินควรเกินคาด และได้รับการบรรพชาทั้งสิ้น จำนวน 3,000 กว่ารูป เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา มีกำหนดเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่ 7 และ 9 ธ.ค. 2565 ณ วัดต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล จำนวน 130 กว่าวัด จากนั้น พระธรรมทายาททั้งหมดจะได้เข้าอบรมในโครงการ ฯ ณ วัด และศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศต่อไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 คือวันจบโครงการ

นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในต่างประเทศ ได้แก่ 1.โครงการบรรพชาสามเณร 500 รูป ประเทศบังกลาเทศ วันที่ 19-30 พ.ย. 2565, 2.โครงการบรรพชาสามเณร ประเทศอินโดนิเซีย วันที่ 15-26 ธ.ค. 2565 และ 3.โครงการบรรพชาอุปสมบท 1,000 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล วันที่ 20 ก.พ.-25 มี.ค. 2566 รวมประเทศกว่า 5,000 รูป

“สำหรับโครงการบวชทั้งใน และต่างประเทศ เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และบูรณาการบวช ให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป อีกทั้ง ได้สร้างศาสนทายาทเพื่อให้เป็นกำลังในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และมิใช่เป็นเพียงการบวชตามประเพณี แต่ยังประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บวช ด้วยหลักสูตรการอบรมที่มีสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้บวชได้ฝึกฝนตนเองทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยการอบรมนิสัยตามหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ คือ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ความตรงต่อเวลา และการฝึกสมาธิ นอกจากนี้ ยังฝึกฝนในเรื่องความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี มีศีลธรรมเป็นหลักประกันให้การดำเนินชีวิตถูกต้องและดีงามต่อไป” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว