“มาฆบูชา” 53 ปี วัดพระธรรมกาย จัด ‘หล่อพระบรมพุทธเจ้า-จุดประทีปแสนดวง-บวชสามเณร 5,000 รูป’ถวายเป็นพุทธบูชา

0
469

วันที่ 23 ก.พ. 66 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันจันทร์ที่ 6 มีนาคมนี้ ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา เมื่อครั้งพุทธกาล มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต ได้แก่ 1.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 4.วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หลักธรรมสำคัญที่พระบรมศาสดาได้แสดงแก่พระอรหันต์ทั้ง 1,250 รูปนั้นเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์

วันมาฆบูชาปีนี้ ครบ 53 ปี วัดพระธรรมกายจัดงาน 5 บุญใหญ่ ประกอบด้วย ภาคเช้าเวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรพระ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ ภาคสาย เวลา 09.30 น. เป็นการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และพิธีบูชาข้าวพระ ภาคบ่าย เวลา 14.05 น. พิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ จากนั้น ภาคค่ำ เวลา 18.00 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีปแสนดวง ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ สุดท้าย เป็นพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักร ให้ครบ 5,170,001,250 จบ ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์

“สำหรับมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันครบรอบ 53 ปี วัดพระธรรมกาย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้ยึดหลักโอวาทปาติโมกข์ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโดยตลอด คือ 1.การไม่ทำบาปทั้งปวง 2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม 3.การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ พร้อมกันนี้ยังดำเนินตามวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการไม่ว่าร้ายใคร ไม่ทำร้ายใคร สำรวมระวังในศีลและพระปาติโมกข์ของตนเอง เป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร การเลือกนั่งเลือกนอนในที่อันสงัด และการปรารภความเพียรในอธิจิตด้วยการทำสมาธิ รวมทั้ง สงเคราะห์โลกด้วยการดำเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือแม้กระทั่งการมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2565 ในพื้นที่ 18 จังหวัดด้วย”

นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำพุทธศักราชปี 2566 จำนวน 5,000 รูป เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 7 พ.ค. 2566 รับสมัคร และอบรมช่วงแรก ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ จากนั้น เดินทางมาบรรพชาร่วมกันในวันที่ 8 เม.ย. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย และอบรมในหลักสูตร “ศีล สมาธิ ปัญญา” เป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วจึงกลับไปทำกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่