พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์และความสนุกในวิถีเกษตรสู่สังคม

0
457

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ รวมถึงหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องคู่สังคมไทยมากว่า 14 ปี ในการนี้ พกฉ. ได้จัดกิจกรรม CSR ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี แก่เด็กๆและเจ้าหน้าที่ กว่า 120 คน ภายใต้ โครงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “โครงการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย เป็นโครงการสำคัญของการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร และขยายโอกาสทางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคม ซึ่ง พกฉ.ได้ดำเนินการโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 รายต่อปี จาก 3 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เด็กเยาวชน ประชาชนในพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และสื่อมวลชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นทั้งผู้รับและผู้ร่วมกันส่งต่อองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่สังคมต่อไป
สำหรับกิจกรรม CSR ในครั้งนี้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ “ในหลวงรักเรา” สนุก ตื่นตา ตื่นใจ ทะลุจอกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ และเรียนรู้ความสำคัญของการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ได้แก่ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง และฐานการเรียนรู้ 1 ไร่ พอเพียง เกิดเป็นไอเดียการทำเกษตรในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังต่อยอดพื้นที่แปลงเกษตรในสถานสงเคราะห์เพื่อสร้างคลังอาหารให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ขององค์กร สำหรับกิจกรรมไฮไลท์ขวัญใจเด็กๆ ยกให้เป็นกิจกรรมทำนาดำ นาโยนกล้า ตะลุยโคลนลงแปลงนา สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เด็กๆ และเจ้าหน้าที่อย่างมีความสุข ในวันเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มให้เด็กๆ ได้เติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคตต่อ