พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เป็นประธานในพิธีประดิษฐานลูกนิมิต ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น-ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมงาน

0
121

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายโทซิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีประดิษฐานลูกนิมิต ผูกสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ณ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ คุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคุณอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กล่าวแสดงความยินดีและร่วมอนุโมทนาในพิธี โดยมีคณะสงฆ์ร่วมงานกว่า 150 รูป พร้อมด้วยสาธุชนร่วมงานทั้งในศูนย์กลางพิธีและผ่านช่องทางออนไลน์กว่า 1,000 คน

โดยพิธีภาคสาย เริ่มในเวลา 10.00 น. ได้รับความเมตตาจาก พระราชรัชวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น เป็นประธานสงฆ์ในพิธีวางดวงแก้วนิมิตมงคลและแผ่นจารึกชื่อมงคลนาม พร้อมด้วยคุณไพศาล ทวีชัยถาวร และคุณเสาวนี หิรัณยศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาคบ่าย เริ่มเวลา 12.50 น.เป็นพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติ ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 8 เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 และคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ได้แก่ พระราชวชิรดิลก, พระราชรัชวิเทศ, พระราชพัชรธรรมเมธี, พระวิเชียรโมลี, พระกิตติวงศ์วิเทศ, พระญาณวชิรวงศ์, พระวิเทศภาวนาจารย์, พระวิเทศธรรมาภรณ์ และพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พร้อมด้วยพระมหาเถระ พระเถรานุเถระกว่า 150 รูป ร่วมในพิธี

จากนั้นเป็นพิธีประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นคณะสงฆ์ทั้งหมด ประกอบพิธีสวดถอนสีมาเดิม ประธานเอกลูกนิมิตมหาสมบัติ และคณะเจ้าภาพ ประกอบพิธีปิดแผ่นทองลูกนิมิตมหาสมบัติและตัดหวายลูกนิมิต ทั้ง 8 ทิศ

จากนั้นเป็นพิธีทักนิมิตทั้ง 8 โดยมีคณะสงฆ์อันประกอบด้วย พระธรรมรัตนาภรณ์, พระราชพัชรธรรมเมธี, พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ, พระมหาสุราช ชาติชัญโญ และพระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญโญ

จากนั้น พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ประกอบพิธีสวดคำสมมติสมานสังวาสสีมาและสวดคำสมมติติจีวราวิปปวาส ต่อจากนั้น พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พร และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน สาธุชนรับของที่ระลึกก่อน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

“พิธีสถาปนาอุโบสถวัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่นและจากประเทศไทย คณะสงฆ์จากเมียนมา พระสงฆ์มหายานในญี่ปุ่น จึงกราบขอบพระคุณพระมหาเถระ พระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีสถาปนาอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างศาสนทายาทให้บังเกิดขึ้น ณ ดินแดนอาทิตย์อุทัย ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพสาธุชน ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธี ณ สถานที่ประกอบพิธีกรรม และช่องทางออนไลน์ต่างๆ กว่า 1,000 คน อันแสดงถึงความศรัทธาตั้งมั่นด้วยปัญญา ในการประพฤติปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญกุศล และช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น ให้ยืนยงสถาพร ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขออนุโมทนาบุญชื่นชม มา ณโอกาสนี้” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว