“พระธรรมรัตนาภรณ์”ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9,6,3 และนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2566 รวมจำนวนกว่า 400 ทุน

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ที่สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้, แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ และแก่นักเรียนนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร แขกผู้มีเกียรติ ครูอาจารย์ และนักเรียนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง กล่าวถวายถึงรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ว่า “เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี อันเป็นการรักษา และสืบทอดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และเพื่อต้องการสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนดี จะได้ใช้ทุนส่วนนี้ศึกษาวิชาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สืบไป”

การมอบทุนการศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย ทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ รวมจำนวน 70 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 297,000 บาท ในส่วนของทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 294 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 591,500 บาท และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่อง รวมจำนวน 37 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 360,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบเข้ามูลนิธิหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 50,000 บาท สมทบเข้าโรงพยาบาลธัญบุรี จำนวน 50,000 บาท สมทบร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดเขียนเขต จำนวน 50,000 บาท รวมมอบทุนการศึกษา และบริจาคเป็นสาธารณสงเคราะห์ทุกประเภท ในปีการศึกษา 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,398,500 บาท

สำหรับเงินทุนการศึกษานั้น อุปถัมภ์สนับสนุนโดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมด้วย คณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, กองทุนเงินโปรยทานในวันที่พุทธศาสนิกชนนำนาคมาแห่รอบพระอุโบสถเพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นประจำทุกปี และคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธา