พระธรรมทูตรวมใจถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 72 ปี 53 พรรษา พระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป

0
237

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโลประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เป็นประธานสงฆ์พิธีทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศแด่บูรพาจารย์ โดยมีพระธรรมทูต พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดไทยนอร์เวย์ พิธีภาคสายเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชวิเทศปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จากนั้นเป็นพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 72 ปี พระวิมลศาสนวิเทศ

ภาคบ่ายผู้แทนพระธรรมทูตและพุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะแด่พระวิมลศาสนวิเทศ อาทิ พระราชวิเทศปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ พระครูปทีปธรรมาภรณ์ ผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระราชวิสุทธิวิเทศ ผู้แทนสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป พระวิเทศภาวนาธรรม กรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตทวีปยุโรป นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ คุณเบญจมาศ แสนงาม ประธานพระธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

พระวิมลศาสนวิเทศ (สำรวจ กมโล น.ธ.เอก, Ph.D) เกิดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อบรรพชาและอุปสมบทแล้วก็ได้สนองงานคณะสงฆ์ด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศรุ่นแรก ณ วัดไทยนอร์เวย์ มีชาวไทยและต่างประเทศ เข้าอบรม 366 คน จาก 11 ประเทศ ,ปี 2549 ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,ปี 2558 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ โครงการอุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยนอร์เวย์ ,ปี 2563 รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

ด้านสมณศักดิ์ ธันวาคม 2547เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ พระครูวิเทศธรรมวิทิต 5 ธันวาคม 2553 เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม 4 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ 5 ธันวาคม 2558 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่ พระวิมลศาสนวิเทศ