ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดปฏิบัติการเข้ม”ยุทธการบัวหลวงปราบยานรก”สร้างโมเดลต้นแบบด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

0
43

วันที่ 31 พ.ค. 67 ที่ลานกิจกรรมสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ (Kick off) “ยุทธการบัวหลวงปราบยานรก” ตามแผนยุทธการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจตรียุทธนา จอนขุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพันเอกวินัย อภัยกุลชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ผ่ายทหาร และนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,500 คน รถยนต์ จำนวน 34 คันและรถจักรยานยนต์ จำนวน 28 คันจาก 53 หน่วยงาน เข้าร่วมการปล่อยแถว

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม ธุรกิจการค้า การลงทุนสถาบันการศึกษา สถานบริการ สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม และมีสถานประกอบการต่าง ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก อีกทั้งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จึงมีความหลากหลายทางด้านประชากร และมีการเดินทางเข้าออกของประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลา นำมาซึ่งการใช้พื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งพักยาเสพติด ก่อนลำเลียงไปสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น ๆ ทำให้จังหวัดปทุมธานีมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างสูง โดยพบว่า มีการระบาดของยาเสพติดในอัตราที่สูงเป็นลำดับต้น ๆ ของพื้นที่ภาคกลางและปริมณฑล ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เรื่องการปราบปรามยาเสพติด และ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำชับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการดำเนินงานในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ให้มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน จังหวัดปทุมธานีจึงได้กำหนดแผนยุทธการ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกำหนดชื่อยุทธการว่า “ยุทธการบัวหลวงปราบยานรก” โดยกำหนดแผนยุทธการ และเปิดปฏิบัติการอย่างเข้มข้น 90 วัน ในห้วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 เพื่อสร้างเป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยมีการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน คือ 1. ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 3. ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และ 4. ป้องกันยาเสพติดในด้านอื่น ๆ 2) ด้านการปราบปราม มีแผน คือ 1. การปิดล้อมตรวจค้น สถานบริการและจุดเสี่ยงจุดล่อแหลม 2. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สกัดกั้น ป้องกัน ปรามปราม ยาเสพติด 3.การดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1386 และ QuickWin 4. การจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ขยายผล สมคบ ฟอกเงินและยึดทรัพย์สิน และสุดท้าย ด้านที่ 3) ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม จะมีการจัดกิจกรรมบำบัดรักษาและฟื้นฟูแก่ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฝึกอาชีพ จำนวน 300 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ในห้วงระยะเวลา 90 วัน ณ ค่ายบำบัดรักษาฟื้นฟู มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี