ผู้ว่าฯปทุมธานีประกาศพร้อมเปิดจังหวัดต้อนรับการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไปพร้อมกับควบคุมโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

0
239

วันจันทร์ที่ 1 พฤจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการเปิดจังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น พบจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่คงที่ ผู้ที่ได้รับการรักษาหายเป็นปกติมีจำนวนเพิ่มขึ้น และอัตราการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นครอบคลุมทุกภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วยยืนยันมีแนวโน้มคงที่อย่างต่อเนื่องทุกอำเภอ ส่วนผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนครอบคลุมทั้งจังหวัดมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จึงได้มีมาตรการผ่อนคลายและกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สอดรับกับการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดปทุมธานีถูกปรับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางจังหวัดปทุมธานี จึงได้พิจารณาผ่อนคลายกิจกรรม/กิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดปทุมธานี

ทางด้านนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำหรับการดําเนินการของจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมา มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้สถานการณ์ดีขึ้น ขณะที่ในการทํากิจกรรมรวมตัวมากกว่า 200 คน จะต้องขออนุญาต ศปก.อําเภอ และดําเนินมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามประเมินผล และรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทราบต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์ที่จํานวนผู้ป่วยลดลงนั้นได้มีการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้มงวดโดยการสุ่มตรวจหาเชื้อในสถานที่เสี่ยง 11 setting ทุก 2 สัปดาห์ ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด สถานบันเทิง สนามมวย สนามชนไก่ สถานที่ขนส่งสาธารณะ สถานที่ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าว ชุมชนแออัด หน่วยราชการด้านหน้า โรงงาน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ธนาคาร บริษัท และสํานักงานต่างๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์โดยตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ในคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) ของทุกโรงพยาบาล นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานีดำเนินการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป้าหมาย 1,176,412 ราย ปัจจุบันมีความคืบหน้าการฉีดวัคซีน แบ่งเป็น

ฉีดวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 1,143,179 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.22

ฉีดวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 862,008 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.27

ฉีดวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 32,670 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.78

ขณะที่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในนักเรียน จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการให้วัคซีน Pfizer 2 เข็ม แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า มีจํานวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 149 แห่ง จํานวนนักเรียน ทั้งหมด 79,584 คน จํานวนที่ประสงค์ฉีดวัคซีน 61,025 คน (76.67%) และกลุ่มวัยเรียนอายุ 12-18 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่ประสงค์ฉีดวัคซีน จํานวน 25,000 คน ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการวัคซีนนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 4-30 ตุลาคม 2564 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 จํานวน 41,207 คน เข็มที่ 2 จํานวน 5,549 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม

ด้านพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีนที่ภาพรวมขณะนี้สามารถฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้คลอบคลุมยิ่งขึ้น

ส่วนนายเชาวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีว่าเห็นด้วยที่มีจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรื่องการเปิดเมืองปทุมธานี เพื่อผ่อนคลายให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิงได้มีโอกาสเปิดบริการได้เต็มที่

ด้านนายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การเปิดจังหวัดปทุมธานีจะช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก

 นอกจากนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวย้ำว่า จะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนของจังหวัด เพื่อนําไปสู่การเปิดจังหวัด ซึ่งได้เตรียมพร้อมรับการเปิดจังหวัดที่สอดคล้องกับการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยในส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้จัดระบบดูแลรักษาเพื่อรองรับการเปิดจังหวัด (หากพบการระบาดเพิ่ม) โดยดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของโรค แบ่งเป็น สีเขียว = Home Isolation, Hospitel) Activate Community Isolation ภายใน 3-5 วัน และบริหารจัดการเตียงสําหรับผู้ป่วยสีส้ม/สีแดง โดยเตรียม Cohort ward จำนวน 5,985 เตียง, AIIR/Moified/Isolate จำนวน 1,869 เตียง และ ICU จำนวน 411 เตียง ทั้งนี้ จะต้องบูรณาการเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือจากประชาชน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ให้ได้ เพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานีได้รับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ จังหวัดปทุมธานีขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความมั่นคง อาสาสมัคร จิตอาสา สื่อมวลชน และประชาชนทั้งชาวจังหวัดปทุมธานีและประชาชนที่เดินทางมาทำงานและมาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ที่ให้ความร่วมมือปฎิบัติตามประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยดี และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขรวมทั้งประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยในวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้หลักการสำคัญ ได้แก่ Universal Prevention For COVID-19 คือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ให้คิดว่าทุกคนติดเชื้อหมด เพื่อป้องกันตนเองทุกด้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ป้องกันตนเองทุกด้านเพื่อห่างไกลจากโควิด-19 ภัยที่ทั่วโลกต้องเผชิญ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หวังให้ทุกคนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยที่สุด เพื่อผ่านจุดวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่