ปีที่11ปทุมธานีมอบทุนการศึกษาเงินกองทุนCSR สถานประกอบการในพื้นที่

0
583

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 18 พ.ย. 2564 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี โดยพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี ในวันนี้นั้น
สืบเนื่องจากในพื้นที่ตำบลบางกะดี มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก และสถานประกอบการจะต้องดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อคืนประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งในขณะนั้นที่ยังเป็นตำบลบางกะดี และก่อตั้งกองทุน CSR สถานประกอบการในตำบลบางกะดี ขึ้นมา เมื่อปี 2553 มีสถานประกอบการหลายแห่งที่ทำกิจกรรม CSR ทั้งทำในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงมีแนวความคิดว่าหากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกะดี ก็ควรทำกิจกรรมคืนประโยชน์ให้สังคมในพื้นที่ตำบลบางกะดีด้วย จึงได้เชิญสถานประกอบการร่วมประชุมหารือเพื่อเสนอแนวความคิดและแนวทางในการทำกิจกรรม CSR ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้น โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลบางกะดี กับ สถานประกอบการที่เข้าร่วม ซึ่งมีเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกปี คือ ตามขนาดการประกอบกิจการของสถานประกอบการ เริ่มตั้งแต่สถานประกอบการขนาดเล็ก บริจาคเงินเข้ากองทุนปีละ 5,000 บาท สถานประกอบการขนาดกลาง ตั้งแต่ 10,000 บาท 20,000 บาท 30,000 บาท และ สูงสุด 40,000 บาท ปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นสมาชิก จำนวน 39 แห่ง ในหนึ่งปีมีเงินเข้ากองทุน จำนวน 460,000 บาท ส่วนการดำเนินกิจกรรมนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาลเมืองบางกะดี และผู้นำชุมชน จำนวน 15 ท่าน และ ผู้แทนสถานประกอบ จำนวน 15 ท่าน
สำหรับกองทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความร่วมมือ ส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตามการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากให้ความสำคัญในด้านการศึกษา ซึ่งมีเยาวชนในตำบลบางกะดีที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 11 ปี แล้ว
ทั้งนี้ ในแต่ละปีจะมีนักศึกษายื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนและจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่ง คณะกรรมการ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ เทศบาลเมืองบางกะดี ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนชุมชน ร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และในครั้งนี้ มีนักศึกษารายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 17 ราย รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุนละ 10,000 บาท และนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ประเภท ต่อเนื่อง ที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 13 ราย รับทุนการศึกษา 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 และ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุนละ 20,000 บาท และ นักศึกษาจบหลักสูตรปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 ราย รับทุนการศึกษา ทุนละ 10,000 บาท
โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้โอวาท นักศึกษาที่ได้รับทุน ตอนหนึ่งว่า ตนเองกว่าจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวันนี้ได้ก็เพราะได้รับทุนการศึกษา ในการศึกษาหาความรู้เล่าเรียนเพิ่มเติมทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ขอให้น้องๆนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถ เพิ่มทักษะในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติต่อไป