ปิดเทอม เติมธรรม”วัดพระธรรมกาย ร่วมกับเครือข่าย“บวร”ทั่วประเทศ ชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 26 มี.ค.–7พ.ค.2566

0
526

วันที่ 15 ก.พ. 66 ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผย ถึงสถานการณ์ด้านพระพุทธศาสนาว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ต้องใช้สติและวิจารณญาณอย่างมากขึ้น คนในสังคมมีความเป็นปัจเจกชนแยกตัวเองออกมาจากสังคมมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา วินัยในตนเอง ความอบอุ่นในครอบครัว ความคิดเห็นที่แตกต่าง ๆ หลากหลายของคนต่างรุ่น (Generation Gap) ความครบถ้วนรอบด้านในการรับรู้ข้อมูล ทำให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างและส่งผลกระทบต่อระบบสังคมปัจจุบัน

“จากสถานการณ์ดังกล่าว ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ องค์การพุทธโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย “บวร” ทั่วประเทศ จึงได้จัดโครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ประจำปี พ.ศ. 2566 “ปิดเทอม เติมศีลธรรม-สมาธิ” ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 7 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ ในการอบรม ทางโครงการได้จัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย เพื่อเสริมศักยภาพ เติมศีลธรรม และพัฒนาสมาธิ ร่วมถึงให้เหมาะสมกับวัยของสามเณรด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

โครงการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง หล่อหลอมเด็ก และเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย อีกทั้งเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ และสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ

ดังนั้น ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนชายอายุระหว่าง 10-18 ปี ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่ เข้าร่วมในโครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” โดยสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และวัดพระธรรมกาย หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ www.บวช.com และ www.dmycenter.com หรือที่ IG, Facebook, twitter, line: @dhammakayainfo โทร. 02-831-1234

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่