ปทุมธานี อบต.คลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จัดอบรมพลังความดีสากล UG5 “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว”

0
6082

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้ UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ มหารัตนวิหารคด 17 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรม “เสกลูก ให้เป็น ลูกแก้ว” ผ่านความดีสากล 5 ประการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้ความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และ รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วยนางวรกนก เทพพิมล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสาม พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมา
ในภาคเช้าเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 72 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จากนั้นร่วมชมการแสดงพิเศษประกอบการเรียนรู้ ชุด “UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ” โดยคณะทำงานและอาสาสมัครของสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลจากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมทำฐานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “UG5 Power พลังความดีสากล 5 ประการ กับ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย” โดยแบ่งฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานที่ 1 ห้องนอน มีกิจกรรม “กราบ พร กอด” ฐานที่ 2 ห้องแต่งตัว กิจกรรม “เนี๊ยบ เฉียบ เป๊ะ” ฐานที่ 3 ห้องอาหาร เป็นกิจกรรม “ทำดี หนูทำได้” ฐานที่ 4 ห้องทำงาน มีกิจกรรม “เล่นเอง เก็บเอง” ฐานที่ 5 ห้องน้ำ กิจกรรม “สะอาดไปไหม?” ซึ่งแต่ละฐานนักเรียนและผู้ปกครองจะได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกันเพื่อให้นำเอาสิ่งที่ได้ฝึกปฏิบัติจากโครงการไปต่อยอดฝึกฝนบุตรหลานที่บ้านได้อย่างเป็นอย่างดี
ทางด้าน รศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม กล่าวว่า “โครงการส่งเสริม และพัฒนา ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ทําให้ทราบ ถึงรูปแบบ และขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี การปลูกฝังศีลธรรมให้เด็กได้มีแบบแผนความประพฤติที่ดีงามเป็นหนึ่งในภารกิจ สําคัญที่ต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดขึ้น ซึ่งบทบาทในการปลูกฝังอบรม ศีลธรรมให้กับเด็กนอกจากครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักแล้ว โรงเรียนก็ถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับตัวของเด็ก และก็มีส่วนสําคัญในการปลูกฝังศีลธรรมไม่แพ้กัน”
“โครงการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จัดขึ้นโดยความมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงความ จงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.ปลูกฝังวินัย สัมมาวาจาความเคารพ มารยาทดี ความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทำงาน (ห้องเรียน) แก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 3.ให้นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ได้ฝึกนิสัยพื้นฐานความดี สากล 5 ประการ คือ สะอาด เป็นระเบียบ สุภาพ ตรงต่อเวลา และจิตตั้งมั่น 4.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร ให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย”