ปทมุธานี มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน จัดทำถังขยะเปียก คัดแยกขยะต้นทาง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต

0
757

วันที่ 20 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนและมอบนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยมี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบาย การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้จังหวัดส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกกับของเหลือใช้อื่นๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการคัดแยกขยะ ลดภาระค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากถังขยะเปียกเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยต้องบูรณาการ การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จะช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัว และตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะและปัญหาโลกร้อน รวมถึงให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่ต้นแบบการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะไปถึง ณ สถานที่กำจัด และสร้างเครือข่ายและขยายผลขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้เป็นพลังเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต