เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.65 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ที่โรงเรียนวัดอู่ข้าว ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีนายประกาศ เณรเถื่อน นายก อบต.คลองเจ็ด นายถนอม พิระขัมม์ ผอ.โรงเรียนวัดอู่ข้าว เจ้าหน้าที่ตำรวจตชด.ภ.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.คลองเจ็ด และเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมโครงงการในครั้งนี้

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงยาเสพติด ส่งผลต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ทำลายระบบประสาท กระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนและการทำงาน ส่งผลเสียต่อจิตใจอารมณ์ อารมณ์แปรปรวนหงุดหงิด ก้าวร้าวขาดเหตุผล นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวปัญหาอาชญากรรมในสังคม ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เป็นแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลดการแพร่ระบาดให้สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด กลยุทธ์การรณรงค์ป้องกันเด็กเยาวชนซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงให้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดโดยอาศัยกลไกของรัฐโดยใช้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สถานการณ์ยาเสพติดโลก ข้อมูลรายงาน World Drug Report 2021 ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่าผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ 295 ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรโลกอยู่ในช่วงอายุ 15 – 64 ปีร้อยละ 5.5 พบปัญหาการค้าขายยาเสพติดบนโลกออนไลน์ เด็กและเยาวชนมากถึง ร้อยละ 40 โดยเฉพาะพบว่าเว็บไซต์เนื้อหาข้อมูลผิดกฎหมายเป็นอันตรายที่เด็กเข้าถึงมากที่สุด คือสารเสพติด เยาวชนในวัยเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต จึงมีความสุมเสี่ยงเสพติดโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นวัยอยากรู้อยากลองขาดความยั้งคิดติดเพื่อน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการชี้แนะให้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติดประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี บทวิเคราะห์ (SWOT Analysis)ด้านภัยคุกคามเป็นเรื่องยาเสพติด พบว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นจุดพัก และลำเลียงของยาเสพติดของประเทศ มีประเด็นการพัฒนาแนวทางพัฒนาที่ 4 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนให้มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเมืองเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน มาตรา 67(1/1) เรื่องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ข้อ10 (1) เพื่อสนับสนุนการจัดบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ให้เกิดประสิทธิผลในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาสุขภาพจากยาเสพติดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเสี่ยงเยาวชนเพื่อให้เยาวชน (ต้นแบบ) รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเพื่อให้เยาวชน (ต้นแบบ) ในตำบลคลองเจ็ดมีทักษะในการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันปัญหาสุขภาพจากยาเสพติดให้กลุ่มเสี่ยงเยาวชน (ต้นแบบ) ในตำบลคลองเจ็ดได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีความตระหนักร่วมในการต่อต้านการแพร่ระบาตของ ยาเสพติดของเยาวชนในตำบลคลองเจ็ดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในตำบลคลองเจ็ด ตลอดจนครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์คือ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 อบรมให้ความรู้ “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันโทษภัยยาเสพติดกับสุขภาพ” โดยเฉพาะในปัจจุบันยาเสพติดเข้าถึงได้ง่ายทางผู้ใหญ่ต้องเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและโทษที่จะได้รับเพราะเป็นการป้องปรามและปลูกฝังไม่ให้เยาวชนเข้าไปใช้ยาเสพติดกันมาขึ้น และถ้าเราไม่ปลูกฝังเยาวชนแล้วปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นในสังคมจะตามมา

วิธยา เชิดรมย์ ผู้สื่อข่าว จ.ปทุมธานี ภาพ-ข่าว รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่