คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 24 รูป

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 24 รูป ได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 25 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระสังฆาธิการผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 24 รูป

มีดังนี้ 1. พระครูโกศลสุตากร (สมชาย) รองเจ้าคณะอำเภอราษีไศล เจ้าอาวาสวัดเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก (ทจอ.ชอ) ในราชทินนามเดิม 2.พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ วิ.(สมชาย) เจ้าอาวาสวัดพุทธจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ขั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทผจล.ชพ.วิ) ในราชทินนามเดิม 3. พระครูวิเทศจินดาภรณ์ (ธรรมสาร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม 4. พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (ปรัชญา) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม 5.พระครูภาวนาสรกิจ (พนาวัลย์) เจ้าอาวาสวัดพุทธชวากลาง สาธารณรัฐอินโดนีเชีย เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม 6.พระมหาปรีชา จิตุตชญฺโญ เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๒ เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทพจล.ชพ) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสิริปัญญาลังการ” 7.พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศปริยัติวงศ์” 8.พระครูภาวนากิจวิเทศ วิ.(สมเกียรติ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทผจล.ชอ.วิ) ในราชทินนามเดิม 9. พระปลัด เสกสรรค์ อตุตทโม วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสมณธรรมชัย”

10.พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนามเดิม 11.พระครูปลัด พันธุ์นิติ นิติพนุโธ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูประกาศพุทธิวิเทศ” 12.พระมหาสงวน สุริยวํโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิสิฐธรรมวิเทศ” 13. พระปลัด ฐาปกรณ์ สุราปโก เจ้าอาวาสวัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูสุวรรณภัทรวิเทศ” 14. พระครูวินัยธร ทวี สุขิโต เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิสุทธิกิตติวิเทศ” 15. พระธนาวุฒิ ติสุสโร เจ้าอาวาสวัดพุทธเมโซ ประเทศญี่ปุ่น เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศรัตนญาณ” 16. พระปลัด กล้าณรงค์ ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศกิจจาทร” 17. พระศิเวษฐ์ จารุธมุโม เจ้าอาวาสวัดภาวนาบรูไน เนการาบรูไนดารุสชาลาม เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศศาสนกิจวิมล” 18. พระสมุห์ ธีระวิทย์ ธีรวิชุโช เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศบุญญากร” 19. พระชาญวิทย์ วรวิชุโช เจ้าอาวาสวัดภาวนามองโกเลีย ประเทศมองโกเลีย เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศวชิรโสภิต” 20. พระสุรัตน์ สุรตโน เจ้าอาวาสวัดภาวนาโอมาน รัฐสุลต่านโอมาน เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศรัตนวิสิฐ”

21.พระครูสังฆภารวิมล (นุกูล) เจ้าอาวาสวัดภาวนาคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิเทศธรรมคณาภรณ์” 22. พระครูสุนันทนิเวศน์ (สำเริง) เจ้าคณะตำบลบ่อสลี เจ้าอาวาสวัดวังกอง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท (จต.ชท) ในราชทินนามเดิม 23. พระอธิการ นิพนธ์ สิริภทฺโท เจ้าคณะตำบลกุดบง ๓ เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสะอาด ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท (จต.ชท) ในราชทินนาม ที่ “พระครูภัทรธรรมานุยุต” 24. พระอธิการ ทวีศักดิ์ ธมุมกิตุติโก เจ้าอาวาสวัดวังประจบ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี (จต.ชต) ในราชทินนาม ที่ “พระครูวิรุฬห์ธรรมกิตติ์”