เครือข่าย“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่“สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

0
297

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (ออนไลน์) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (12 สิงหาคม 2565) โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เป็นประธานฆราวาส เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมนำประชาชนเข้าร่วมพิธีฯด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับรูปแบบการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ นั้น มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online ระบบ Zoom และ Facebook เพื่อให้ภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ ได้ร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกันเป็นสมานฉันท์ โดยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีฯ ส่วนกลาง ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี แล้วเชื่อมสัญญาณไปยังศูนย์กลางการถ่ายทอดสดพิธีฯ ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย คณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี คณะสงฆ์หนตะวันออก ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น คณะสงฆ์หนใต้ ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน และวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย

  ซึ่งภายหลังจากการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เสร็จสิ้นแล้ว พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ยังได้นำคณะสงฆ์ และประชาชน ภาคีเครือข่าย โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ที่เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทั่วประเทศ พร้อมเพรียงกัน สงบจิต ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา รวมบุญรวมใจ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกรพระองค์ พร้อมรวมบุญรวมใจเป็นกตัญญูบูชาแด่มารดาผู้ให้กำเนิดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย อีกทั้งยังนำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ ผู้เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงมีความสุข มีความเจริญ ให้เป็นอยู่ด้วยสวัสดิภาพ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย มีความสุขสวัสดีทุกเมื่ออีกด้วย

  พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานฯ ขับเคลื่อนตามแนวคิดที่ว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย มีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ วัดจึงถือเป็นสถานที่สำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย ต่อมาวัดกลายเป็นสถานที่ผู้คนในทุกระดับมาใช้จนทำให้วัดกลายเป็นที่สกปรก ไม่เรียบร้อย ขาดการวางระบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวัด รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะภายในวัดยังไม่เป็นระบบ ดังนั้น จึงมีการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิด 5 ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัด เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงการนำแนวคิดการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นอารามที่รื่นรมย์ มีความสวยงามตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญาสืบต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่